Artikel 1 – Algemeen
1.1 Maaike schildert is een eenmanszaak van Maaike Milot, KVK Arnhem: 66034272.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en bestellingen tussen Maaike schildert, hierna te noemen: ‘de ondernemer’ en de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen, hierna te noemen: ‘de klant’.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met de ondernemer zijn overeengekomen.
1.4 De ondernemer heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website van Maaike schildert te wijzigen

Artikel 2 – Offertes
2.1 Alle offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend.
2.2 De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
2.3 Alle offertes zijn op basis van beschikbaarheid.
2.4 De ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3.3 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.4 De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
Herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of personalisatie, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, met name schilderijen/muurschilderingen welke in opdracht van de klant zijn gemaakt.

Artikel 5 – Overmacht
5.1 De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte van de ondernemer, transportvertraging worden daaronder begrepen.
5.3 De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de ondernemer haar verbintenis had moeten nakomen.
5.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.5 Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen en betaling
6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
6.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie in contanten bij oplevering of ophalen van het product.
6.3 Indien de betaling niet contant plaats vindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op het door de ondernemer aangewezen rekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de ondernemer is aangegeven. De ondernemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.4 Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de ondernemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De ondernemer zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
6.6 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
6.7 De ondernemer heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.8 De ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, lid 6.7 toepassen. De ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 7 – Incassokosten
7.1 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
7.2 Indien de klant echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
7.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald.
7.4 De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer, totdat alle verplichtingen, overeenkomstig de overeenkomst, door de klant zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de klant.

Artikel 9 – Garanties
9.1 De door de ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De ondernemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2 De in lid 9.1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 120 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de ondernemer geen invloed op kan uitoefenen.
9.4 De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de ondernemer in staat is adequaat te reageren. De klant dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.5 Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
9.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van de ondernemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan de ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan de ondernemer te verschaffen, tenzij de ondernemer anders aangeeft.
9.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de gemaakte kosten (onderzoekskosten daaronder begrepen) voor de ondernemer, voor rekening van de klant.
9.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
9.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en de door de ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade tot maximaal de schade tot de opdracht.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.5 De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
10.6 Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende order betaalde prijs (exclusief BTW).
10.7 De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11 – Vrijwaring
11.1 De klant vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien de klant aan de ondernemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1 De ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.
12.2 In geval van door de klant aangeleverde en/of aangewezen portret, filmbeeld of welke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld dan ook, welke de ondernemer dient te gebruiken en/of te verwerken in opdracht van de klant, is bij eventuele onrechtmatige publicatie hiervan de klant volledig aansprakelijk.
12.3 In geval van door de klant aangeleverde en/of aangewezen logo, merknaam, afkorting of welke vorm van geregistreerd en/of beschermd merk dan ook, welke de ondernemer dient te gebruiken en/of te verwerken in opdracht van de klant, is bij eventuele onrechtmatige publicatie hiervan de klant volledig aansprakelijk.
12.4 De ondernemer houdt zich het recht voor om foto’s en video’s van door de ondernemer geleverde product(en) te publiceren, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de ondernemer is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem. Van toepassing de meest recent gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de ondernemer.

Artikel 15 – Acceptatie algemene voorwaarden
De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, akkoord te gaan met een offerte of tot stand komen van een overeenkomst, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Maaike schildert.